Над 6,6 млн. лева плаща ДФЗ на 27 бенефициери от ПРСР 2014 – 2020г.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане над 6,6 млн. лв. (6 603 096,91 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 27 януари до 2 февруари 2022 г. Подпомагане получават 27 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:

    – по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 307 533,95 лв. по 3 проекта;

  – по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 53 766,52 лв. по 2 проекта;

 – по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 47 663,10 лв. по едни проект;

  – по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са наредени 126 648,36 лв. по едни проект;

   – по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 383 838,65 лв. по два проекта;

   – по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 883 123,97 лв. по 4 проекта;

  – по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са наредени 318 698,78 лв. по един проект;

   – по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени 200 732,21 лв. по един проект;

    – по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ са наредени 16 580,87 лв. по един проект;

   – по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 347 668 лв. по 6 проекта;

   – по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 112 734,24 лв. по 4 проекта;

   – по мярка 20 „Техническа помощ“ са изплатени 1 804 108,26 лв. по един проект.

                        3 февруари 2022 г.                               ДФ „Земеделие“ – РА

Оригинална публикация: https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-66-27-2014-2020-/