Европейски съвет по иновациите: най-големите досега възможности за годишно финансиране с цел подпомагане на новаторите да се разрастват

Европейски съвет по иновациите: най-големите досега възможности за годишно финансиране с цел подпомагане на новаторите да се разрастват

Днес Комисията прие работната програма на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) за 2022 г. Тя открива възможности за финансиране на стойност над 1,7 милиарда евро през 2022 г., насочени към разрастването на авангардните новатори и създаването на нови пазари, например в областта на квантовите изчислителни технологии, батериите от ново поколение и генната терапия. Създаден през март 2021 г. като важно ново звено по линия на програмата „Хоризонт Европа“, Европейският съвет по иновациите разполага с общ бюджет от над 10 милиарда евро за периода 2021—2027 г.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, добави: Европейският съвет по иновациите вече подкрепи 4 предприятия „еднорози“ и повече от 90 предприятия „кентаври“. Работната програма за тази година е подпомогната от най-голямото досега годишно финансиране за предприемачите и изследователите с визия, както и от нови мерки в подкрепа на жените новатори и разрастващите се предприятия. Европа е поела ангажимент да подкрепя иновациите и новите технологии и сме на път да постигнем амбицията си да превърнем ЕСИ във фабриката на Европа за предприятия „еднорози“.

Какво е новото в работната програма за 2022 г.?

Работната програма на Европейския съвет по иновациите за 2022 г. съдържа няколко нови елемента, които опростяват процеса на кандидатстване и допринасят за политиките на ЕС.

Новости

 • Нова инициатива на ЕСИ „Scale-Up 100“: След като вече подкрепи над 2600 малки и средни (МСП) и стартиращи предприятия от 2018 г. насам, ЕСИ въвежда инициативата си „Scale-Up 100“, за да определи 100 обещаващи дълбокотехнологични дружества от ЕС, които имат потенциал да станат „еднорози“ (с оценка над 1 милиарда евро).
 • Капиталови инвестиции на стойност над 15 милиона евро: Инструментът „Ускорител“ на ЕСИ ще позволи на дружествата, работещи по технологии от стратегически европейски интерес, да кандидатстват за инвестиции на ЕСИ на стойност над 15 милиона евро. 
 • По-силна подкрепа за жените новатори:
  • Ще бъде разработен индекс за представеност на половете и многообразие в областта на иновациите с цел установяване на пропуските и насърчаване на многообразието в рамките на дружествата. Той ще предостави последователна информация на инвеститорите, финансиращите организации, клиентите и създателите на политики.
  • Изданието на Наградата на ЕС за жени новатори за 2022 г. ще включва две допълнителни награди за новатори на възраст под 35 години, поради което ще бъдат присъждани общо шест награди: три награди за най-вдъхновяващите жени новатори в целия ЕС и в държавите, асоциирани с програмата „Хоризонт Европа“, и три награди за най-обещаващите „Изгряващи новатори“ на възраст под 35 години.

Принос към приоритети на политиката

Работната програма за 2022 г. съдържа актуализиран набор от „Предизвикателства на ЕСИ“. Предизвикателствата на ЕСИ, с бюджет от над 500 милиона евро, предоставят възможности за финансиране на стартиращи предприятия в тематични области с цел разработване на технологии, които ще допринесат за постигане на целта на ЕС за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г., както и за изграждане на стратегическа автономност в областта на квантовите, космическите и новите медицински технологии.

Опростяване

ЕСИ се стреми непрекъснато да подобрява процесите си, за да помогне на кандидатите:

 • Всички изключителни дружества, които не могат да бъдат финансирани от ЕСИ поради бюджетни ограничения, автоматично ще получат печат за високи постижения, което би могло да им помогне да получат финансиране от други инструменти за финансиране на ЕС, като например структурните фондове, фондовете за възстановяване или други. 
 • През 2022 г. ще бъдат определени по-чести крайни срокове за кандидатстване за инструментите на ЕСИ „Преход“ и „Ускорител“, като за „Преход“ на ЕСИ ще бъде въведен непрекъснат процес на кандидатстване. Освен това кандидатстващите за втори път по „Ускорител“ на ЕСИ ще могат да опишат и защитят подобренията, направени при повторното им представяне. 

Финансиране и подкрепа от Европейския съвет по иновациите през 2022 г.

 • „Изследвач“ на ЕСИ, с бюджет от 350 милиона евро, за подкрепата на мултидисциплинарни изследователски екипи при извършването на визионерски научни изследвания, които имат потенциал да доведат до технологични пробиви.
 • „Преход“ на ЕСИ, с бюджет от 131 милиона евро, за превръщане на резултатите от научните изследвания във възможности за иновации, като акцентът се поставя върху резултатите, получени от проектите по инструмента „Изследвач“ на ЕСИ и проектите за доказване на изпълнимостта на концепция в рамките на Европейския научноизследователски съвет, както и за достигане на технологична зрялост и за изграждане на икономическа обосновка за конкретни приложения.
 • „Ускорител“ на ЕСИ, с бюджет 1,16 милиарда евро, за стартиращи предприятия и МСП с цел разработване и увеличаване на мащаба на високоефективни иновации, които имат потенциала да създават нови пазари или да предизвикат смущения в съществуващите.

Всички проекти на Европейския съвет по иновациите имат достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, които осигуряват инструктори, наставници и експертни знания, възможности за партньорство с предприятия, инвеститори и други, както и редица други услуги и прояви.

След публикуването на работната програма ще се проведе информационен ден — 22 февруари, вторник, за да се предостави информация за начина, по който работи Европейският съвет по иновациите, и за това как се кандидатства за финансиране, кой отговаря на условията и какви са тазгодишните новости. На сесиите ще бъде представена информация за възможности за финансиране за научноизследователски екипи, стартиращи предприятия, МСП и инвеститори.

Контекст 

След успешна пилотна фаза в периода 2018—2020 г. ЕСИ беше създаден през март 2021 г. по линия на програмата „Хоризонт Европа“ като важно ново звено. Той разполага с бюджет от над 10 милиарда евро за периода 2021—2027 г. Неговата стратегия и изпълнение се направляват от комитета на ЕСИ, който има независими членове, назначени от сферата на иновациите (предприемачи, изследователи, инвеститори, предприятия и други участници в екосистемата за иновации). Комитетът на ЕСИ одобри работната програма за 2022 г.

ЕСИ възприема проактивен подход за управление на финансирането под ръководството на отговорниците за управлението на програмите на ЕСИ, които разработват визии за иновации и технологични пробиви и насочват портфейли от проекти за постигане на тези цели.

ЕСИ започна изпълнението на програмата си преди повечето други части на „Хоризонт Европа“ и вече е избрал за финансиране 164 МСП и стартиращи предприятия, 56 авангардни научноизследователски проекта и 29 проекта за внедряване на революционни технологии от лабораторията в реалния свят.

По време на пилотната си фаза през 2018—2020 г., включвайки предишните схеми за МСП и за бъдещи и нововъзникващи технологии, ЕСИ:

 • Подкрепи над 5500 стартиращи предприятия и иновативни МСП от цяла Европа, както и над 400 авангардни научноизследователски проекта.
 • Подпомаганите от ЕСИ стартиращи предприятия впоследствие привлякоха близо 10 милиарда евро под формата на инвестиции. Много от тях успешно се разрастват — съществуват над 90 предприятия „кентаври“ и 4 предприятия „еднорози“.
 • Все по-голям брой стартиращи предприятия са ръководени от жени: от тези, получили финансиране през втората половина на 2020 г., 29 % имат главен изпълнителен директор от женски пол, в сравнение с 8 % от дружествата, финансирани през първата половина на 2020 г.
 • Фондът на ЕСИ, създаден през 2020 г., започна да функционира изцяло:
  • Инвестиционни решения, взети по отношение на 141 дружества на стойност над 630 милиона евро.
  • Първите 24 преки капиталови инвестиции от фонда на ЕСИ привлякоха съвместни инвестиции от фондове за рисков капитал и други в размер на 395 милиона евро (2,7 пъти повече от инвестициите на фонда на ЕСИ).

Оригинална публикация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_847